سرویس و نگهداری برج نور سیار شرکت عاشور الکتریک

کارشناسان خدمات پس از فروش شرکت عاشور الکتریک واحدی مجزا از تولید می باشند که جهت تعمیر و سرویس دهی آموزش کافی دیده اند ، به ویژه جهت سرویس دهی به برج نور سیار رباتیک در زمان بحران و زلزله در ساعات اولیه با امکانات بسیار کامل وارد محل بحران زده می شوند تا درصورت هرگونه نیاز حضور داشته باشند و تا پایان امدادرسانی مستقر می مانند.